آبشار مارگون،چلچراغی آویخته بر کوههای سپیدان

اگر از آن دسته مردمی هستید که آب و رود به شما آرامش می دهد وبا تر کردن انگشتانتان خستگی ساعتها رانندگی وپیمودن راه را از تن بدر می کنید ،شما را به دیدن مارگون ،آبشاری بی همتا وپر اُبهت دعوت میکنیم ،چشمهایتان را ببندید وبه ریزش آب از دل کوه گوش فرا دهید ،نسیمی که از روی آبشار به صورتتان می خورد شما را میهمان لحظات ناب آرامش می کند با ما همراه شوید ،تا ساعتی کنار مارگون بیاساییم
در مرز بین دو استان زیبای کشورمان ،فارس وکهکیلویه وبویر احمد آسمان با ریزش آب به زمین پیوند خورده ،آنجا که زیباترین ،بزرگترین ومرتفع ترین آبشار چشمه ای جهان خودنمایی میکند ،مارگون سربلند وبی مثال بر کوه برم فیروز سپیدان تکیه زده تا برگ افتخار دیگری بر عجایب طبیعت ایران بیفزاید