آبشار مارگون،چلچراغی آویخته بر کوههای سپیدان

اگر از آن دسته مردمی هستید که آب و رود به شما آرامش می دهد وبا تر کردن انگشتانتان خستگی ساعتها رانندگی وپیمودن راه را از تن بدر می کنید ،شما را به دیدن مارگون ،آبشاری بی همتا وپر اُبهت دعوت میکنیم ،چشمهایتان را ببندید وبه ریزش آب از دل کوه گوش فرا دهید ،نسیمی […]

ادامه مطلب